14:21 ICT Thứ hai, 22/04/2024

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 UBND Tỉnh Quảng Trị

V/v Tổ chức Tết Kỷ Hợi năm 2019

04/01/2019 Tải về
2 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

31/07/2017 Tải về
3 Số 39- HĐ/BTGTW

Hướng dẫn số 39- HĐ/BTGTW tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017

25/08/2017 Tải về
4 Số 233/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

25/11/2013 Tải về
5 Số: 282/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019

09/02/2015 Tải về
6 Số: 330/TB-VPCP

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

19/08/2014 Tải về
7 Số: 1165/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VI (2014-2015)

13/06/2014 Tải về
8 Số: 1383/UBND-CN

V/v Tổ chức Hội thi sáng tạo HT tỉnh Quảng Trị lần thứ VI

07/05/2014 Tải về
9 Số: 14/2014/QĐ-TTg

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

14/02/2014 Tải về
10 Số: 72/2013/NĐ-CP

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

15/07/2013 Tải về
11 Số: 215/UBQG

V/v kết quả thăm, làm việc song phương Hoa Kỳ của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia

12/09/2013 Tải về
12 Số 1024-QĐ/TU

ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan

21/06/2013 Tải về
13 Số: 554/BTĐKT-VP

V/v cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng

26/04/2013 Tải về
14 Số 50-KH/BTGTU

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU, ngày 19/12/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh "về xây dựng đội ngủ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

28/03/2013 Tải về
15 Số 327/BNV-TCPCP

V/v thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội

19/01/2012 Tải về
16 Số: 09-CTrHĐ/TU

V/v thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị

29/03/2011 Tải về
17 Số: 42-CT/TW

Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

16/04/2010 Tải về