07:07 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị

Thứ năm - 31/03/2016 10:38
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 31/7/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ III(2014-2019)

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ III(2014-2019)

Ban đầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị có 16 Hội thành viên, đến nay (tháng 6/2017) có 46 Tổ chức - Hội thành viên và 4 đơn vị trực thuộc.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có nhiệm kỳ 5 năm. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị đã qua gần 03 kỳ Đại hội.
 
*Đại hội lần thứ nhất (2004-2009) đã bầu 23 ủy viên Ban Chấp hành, 07 ủy viên Ban Thường vụ.
 
Ông Nguyễn Hữu Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Quảng Trị;
Ông Nguyễn Minh Chương, Phó Chủ tịch thường trực;
Ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch;

  *Đại hội lần thứ hai (2009-2014) đã bầu 33 ủy viên Ban Chấp hành, 11 ủy viên Ban Thường vụ. 
 
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;
Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Chủ tịch thường trực;
Ông Nguyễn Hữu Du, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch;
Ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch;
 
Thành viên của Ban Chấp hành gồm đại diện các Tổ chức -  Hội thành viên và một số nhà khoa học, cán bộ quản lí các Sở, Ban ngành của tỉnh.
 
*Đại hội lần thứ ba (2014-2019) đã bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành, 11 ủy viên Ban Thường vụ

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;
Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Chủ tịch thường trực;
Ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch;
Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Tổng thư ký
 
* Tháng 01/2017 ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
(Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 20/01/2017)

Đại hội lần thứ tư  (2019-2024) đã bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành, 11 ủy viên Ban Thường vụ

Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh
Ông Nguyễn Thái Nhân, Phó chủ tịch thường trực
Ông Lê Quốc Hải, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm, Phó chủ tịch 
Ông Võ Thái Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch
 
   Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật có chức năng:

   - Tập hợp, đoàn kết, điều hòa và phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ của đội ngũ trí thức và các Hội thành viên.

   - Làm đầu mối quan hệ giữa các Hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQVN và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh.

   - Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên, của trí thức và những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị.
 
 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật có nhiệm vụ:
 
- Xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức Liên hiệp hội và các Hội thành viên; tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức và những người làm công tác khoa học và công nghệ, điều hoà, phối hợp các Hội thành viên, tham gia hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.
- Giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác tính cộng đồng xã hội, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho Hội viên và đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật.
- Phối hợp các Hội thành viên với các ngành, địa phương tổ chức thu thập, tổng hợp và phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ, vận động, tư vấn hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các hoạt động sáng chế, cải tiến kỹ thuật và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến, chuyển giao công nghệ mới phục vụ sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
- Tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đoàn thể của tỉnh đối với hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động của Liên hiệp hội; huy động tài trợ đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước và Quốc tế nhằm xây dựng và phát triển nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên.
- Phối hợp với các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng và phổ biến cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật; đào tạo, quản lý, sử dụng và thu hút đội ngũ trí thức, các nhà khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; khuyến khích giúp đỡ các tài năng khoa học - kỹ thuật.
- Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác.
- Quản lý và phát triển các hoạt động đối ngoại và hợp tác Quốc tế của Liên hiệp hội, làm đầu mối khâu nối các mối quan hệ hợp tác-liên doanh liên kết giữa các Hội thành viên và các đơn vị cơ sở trong việc nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên, vinh danh trí thức. Quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất và các điều kiện làm việc của đội ngũ trí thức, những người làm công tác khoa học và công nghệ trong điều kiện khả năng của Liên hiệp hội.
- Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, xã hội hoá giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do địa phương giao.
Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các Tổ chức - Hội thành thường xuyên kiên toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin, đào tạo, hoạt động sáng tạo, vinh danh trí thức,...phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thời gian tới là: Tập hợp, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức tỉnh nhà thực hiện tốt Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/TU ngày 29/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quyết định số Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Quảng Trị và các Tổ chức - Hội thành viên tiếp tục phấn đấu, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà./.