23:50 ICT Thứ hai, 21/09/2020

Văn bản pháp quy

Phổ biến kiến thức

Sáng tạo kỹ thuật

Trang nhất » Tin tức chung » Sáng tạo kỹ thuật » Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII(2018-2019)

Quyết định Về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII(2018-2019)

Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Quyết định V/v kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

Quyết định V/v kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

Quyết định Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Thông báo về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)

Thông báo về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018-2019)