Danh sách các giải pháp tham gia và đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2020-2021)

Danh sách tham gia và các giải pháp đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX
(2020-2021)


 
STT Tên danh mục Dữ liệu
1 - Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thị Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021). Tải file
 
2 - Chi tiết các giải pháp đạt giải tại Hội thị Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX(2020 – 2021). Tải file