Kế hoạch triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2016-2017)

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây