Loading...

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật  tỉnh Quảng Trị lần thứ XI (2024-2025)

Ngày tạo: 05/07/2024 14:58:25 | Lượt xem: 90
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp, triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ XI (2024-2025)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ XI (2024-2025) gọi tắt là Hội thi, được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo toàn dân trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuyển chọn các giải pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVIII (2024-2025).

Các tài liệu về Hội thi


Kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật  tỉnh Quảng Trị lần thứ XI (2024-2025) (xem tại đây)

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật  tỉnh Quảng Trị lần thứ XI (2024-2025) (xem tại đây)

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ XI (xem tại đây)

Kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật  tỉnh Quảng Trị lần thứ XI (2024-2025) (xem tại đây)

Hướng dẫn thuyết minh giải pháp dự thi (Xem tại đây)
 

Tin khác